De pijlers van Focus op Kracht:

  1. Eigenaarschap - de gecoachte is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling.
  2. Rolbesef en meetlat - met een heldere meetlat voor het gewenste resultaat geeft de coach de gecoachte richting voor de ontwikkeling van de eigen competenties.
  3. Hier en nu - coachen is gericht op de interactie (gedrag) en het effect in het hier en nu.
  4. Willen, denken, doen - een coach kent zijn waarden, normen en grenzen en (is nieuwsgierig naar) die van de gecoachte, met als gevolg een wederkerig leerproces.
  5. De drie petten
  6. Systeemdenken - een coach creëert beweging door te interveniŽren op belemmerende patronen bij de gecoachte en hem of haar daarvan bewust te maken.
  7. Zijnsvisie - rusten in zijn, in hoe het al is, en doen wat je wilt. ZijnsoriŽntatie inspireert ons bij het begeleiden van mensen om elke keer met een open en frisse blik te kijken naar de werkelijkheid en dan te bepalen wat er te doen is.
  8. Waardensystemen (Spiral Dynamics) - inzicht in de waarden of drjfveren van mensen is belangrijk om te begrijpen wat echt telt voor mensen en hoe mensen de werkelijkheid en verandering waarnemen en waarderen.
  9. Beelden zeggen meer dan woorden. Wij gebruiken in ons werk veel filmfragmenten en ander uniek beeld- en geluidmateriaal over leiderschap, coaching, teams en samenwerken.. Beelden blijven je meer bij, maken concreet en blijken elke keer weer mensen te raken en te bewegen. De beelden brengen ook humor en ontspanning.

Eigenaarschap
Je kunt pas verandering realiseren als mensen dat ook wensen en zelf de verantwoordelijkheid willen nemen voor zijn of haar ontwikkeling en daarmee die van het team en de organisatie. Eigenaarschap is voorwaarde voor duurzame beweging.
Je kunt niet coachen als je geen leider wilt zijn. Je moet het gewenste eindresultaat in beeld brengen via een meetlat. Daarmee kun je mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor dat resultaat en de ontwikkeling van de competenties die daarvoor nodig zijn.

De meetlat
Als wij medewerkers of leidinggevenden coachen doen wij dit altijd tegen de achtergrond van de eisen die gesteld worden. Welk gedrag wordt verwacht ten einde succesvol de functie te kunnen vervullen? En op welke punten dient de gecoachte of het team zich te ontwikkelen? En heeft de gecoachte daar commitment voor?

Systeemdenken
Oorzaak en gevolg bestaan niet in onze visie. Wel patronen en complexe relaties. Ingrijpen op oorzaken is symptoombestrijden en heeft vaak alleen op korte termijn effect. Wij werken vanuit het 'systeemdenken'. Wij kijken naar het geheel, ofwel hoe mensen (in organisaties) met elkaar een gewenste en ongewenste situaties in stand houden. Zo kun je vinden dat mensen die niets zeggen in de vergadering niet constructief bijdragen. Maar hoe komt het dat de mensen die het hoogste woord voeren het toestaan dat de anderen zwijgen? En hoe komt het dat de zwijgers het goed vinden dat anderen de boventoon voeren? Onze centrale vraag is dan: Wat is de winst voor een ieder van dit gedrag?

De focus op systeemdenken is een belangrijke pijler van onze aanpak. Wij zijn geoefend in het kijken naar interactie- en denkpatronen waarmee mensen binnen organisaties en teams zichzelf klemzetten. Dit gedrag en de effecten zijn altijd zichtbaar in het hier-en-nu. En we interveniëren daarop.

Hier-en-nu
Gedrag (competenties) wordt zichtbaar in het hier-en-nu. In het gesprek, in het team aan de slag. Dit gedrag waar te nemen en direct te benoemen is het krachtigste instrument om mensen te bewegen. Onze coaches zijn getraind om direct feedback te geven. En om ook direct met nieuw gedrag te oefenen. Belangrijk daarbij is dat de coach zichzelf inzet als 'instrument'. In dit geval de gecoachte(n) ook iets terug geeft over het effect van het gedrag op hem of haar als coach.

Willen-denken-doen
Wat zijn je drijfveren, wat wil je eigenlijk? Wat denk je over hoe het hoort en wie jij bent? En wat doe je uiteindelijk. Onze coaches kunnen op alle drie de niveaus interventies doen die aansluiten bij het proces van de gecoachte(n).

Visie op Zijn: Zijnsoriëntatie
Rusten in zijn, doen wat je wilt. Niet worden, maar zijn. Wij zijn vaak op weg naar een ideaal, we willen beter worden. En in verbeterprojecten zit vaak de boodschap dat we niet goed zijn en het niet goed doen. Focus op Kracht gaat er van uit dat de kracht er al is, dat het al helemaal goed is. Alleen dat we dat soms ons niet herinneren. Dat we door meer afstand en vertraging veel meer onze kwaliteiten kunnen leven.

We dragen allemaal drie petten
In de aanpak van Focus op Kracht staan de drie petten centraal: die van de leider, de manager/beoordelaar en de coach. Wie de leiderspet draagt, ontwikkelt de visie met het oog op de toekomst en vertaalt deze naar een meetlat voor gewenst gedrag en vaardigheden (pro-actief). Met de managerspet leidt men de dagelijkse operatie, spreekt mensen aan op resultaten en blust brandjes (reactief). Wie de coachpet draagt, is gericht op ontwikkeling en stimuleert mensen verantwoordelijkheid te nemen en doelbewust te werken aan hun succes.

Zonder een duidelijke managerspet heeft de coachpet geen kans. En zonder visie op gewenste resultaten en gedrag in de toekomst, kan niemand proactief verandering tot stand brengen, zelfs niet met de managers- of coachpet op. Een goede leidinggevende draagt alle petten en weet wanneer welke pet past.

Terug